Logo diapositief Diëtistenpraktijk Lizette Cuijk
Diëtistenpraktijk Lizette Cuijk - Figuur roze dun

Algemene voorwaarden

Diëtistenpraktijk Lizette

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen Diëtistenpraktijk Lizette en haar opdrachtgever inzake de behandeling en/of het leveren van diensten. Onder diëtist wordt verstaan de professional die voedings- en leefstijladvies en dieetbehandeling levert en die volgens de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG) bevoegd is de titel diëtist te voeren. De diëtist staat ingeschreven in het kwaliteitsregister voor Paramedici en is lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD). Onder opdrachtgever wordt verstaan alle patiënten, cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van Diëtistenpraktijk Lizette inroepen.

2. Verhindering

Indien de opdrachtgever verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij Diëtistenpraktijk Lizette hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht. Deze kosten zijn niet bij de zorgverzekeraar te declareren. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt. Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op de voicemail, of via de e-mail te worden gedaan.

3. Tarieven

Diëtetiek is opgenomen in de basisverzekering, voor 3 uren per kalenderjaar. In sommige gevallen zijn extra uren diëtetiek opgenomen in een aanvullende verzekering. Diëtistenpraktijk Lizette hanteert, in geval van declaratie bij zorgverzekeraars, de tarieven voor diëtetiek zoals is afgesproken met de zorgverzekeraars. Voor huisbezoeken bestaat daarnaast een toeslag, ongeacht reisafstand en reistijd. In alle gevallen dat declaratie niet bij zorgverzekeraars plaatsvindt en/of mogelijk is, gelden de actuele tarieven zoals gepubliceerd op deze website. Raadpleeg voor de meest actuele tarieven de pagina Vergoedingen en tarieven of vraag ernaar bij Diëtistenpraktijk Lizette.

4. Beëindigen behandeling

De opdrachtgever kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits Diëtistenpraktijk Lizette 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld. Diëtistenpraktijk Lizette kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van Diëtistenpraktijk Lizette niet tot de gewenste resultaten leidt. Diëtistenpraktijk Lizette stelt de opdrachtgever tijdig op de hoogte wanneer Diëtistenpraktijk Lizette een dergelijke situatie voorziet.

5. Betaling en declaraties

In vervolg op het genoemde in artikel 3, zal Diëtistenpraktijk Lizette, indien mogelijk, de kosten declareren bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt de opdrachtgever een factuur. In dat geval is de opdrachtgever zelf betaling verschuldigd, met een betalingstermijn van 14 dagen.

6. Uitblijven van betaling

Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

7. Incasso

Diëtistenpraktijk Lizette is in hierboven vermelde gevallen gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. In het algemeen wordt eerst een herinnering gestuurd. Bij een tweede betalingsherinnering wordt de vordering verhoogd met de wettelijke rente en € 5,00 administratiekosten, bij een derde betalingsherinnering met de wettelijke rente en € 10,00 administratiekosten. 

8. Verschuldigdheid

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake van de juistheid van hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, de administratieve gegevens van Diëtistenpraktijk Lizette bindend.

9. Aansprakelijkheid

Het advies van Diëtistenpraktijk Lizette is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Diëtistenpraktijk Lizette sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door Diëtistenpraktijk Lizette verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Diëtistenpraktijk Lizette.

10. Klachten

Diëtistenpraktijk Lizette doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht de opdrachtgever onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken met Diëtistenpraktijk Lizette. Als dat geen oplossing biedt, kan de opdrachtgever een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici, via de website: www.klachtenloketparamedici.nl. Het klachtenloket is ook telefonisch bereikbaar via nummer 030 31 00 929 (op werkdagen tussen 9.00 en 12.30 uur) of per mail info@klachtenloketparamedici.nl.